Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Pola dodatkowe formularzy
Pola dodatkowe formularzy

Jak rozszerzyć formularze o własne pola?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Livespace daje Ci możliwość dostosowania formularzy osób, firm, sprzedaży, przychodów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz więc dodawać tam nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w sekcje. Dzięki temu jesteś w stanie gromadzić kompletne informacje o klientach – zależnie od specyfiki swojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.

W tym artykule opisaliśmy:


Rodzaje pól formularzy w Livespace CRM

Do wyboru masz dziewięć rodzajów pól:

 • Tekstowe – gdy chcesz gromadzić krótkie informacje tekstowe, na przykład, „co klient lubi robić w wolnym czasie”, albo „mocne strony”.

 • Tekstowe duże – gdy chcesz gromadzić dłuższe informacje opisowe.

 • Liczbowe – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, w tym liczby ułamkowe, na przykład „roczny budżet na reklamę”.

 • Liczba całkowita – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, które mogą być wyrażone tylko w liczbach całkowitych, na przykład „liczba pracowników”.

 • Data – gdy chcesz przechowywać informację o dacie w formacie rok-miesiąc-dzień.

 • Data i czas – gdy chcesz przechowywać informację o dacie i czasie w formacie rok-miesiąc-dzień oraz godziny-minuty.

 • Pole zaznaczenia – gdy chcesz móc oznaczyć, czy klient spełnia określone kryteria, np. „jest płatnikiem vat”.

 • Lista opcji (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) – gdy chcesz mieć kilka opcji do wyboru, na przykład, „branża: spożywcza, finansowa, technologiczna”, lub „marka klienta: mało znana, znana w Polsce, globalna.

Ważne: Po wybraniu i zapisaniu typu pola dodatkowego, nie możesz potem go edytować z uwagi na jakość danych.

Jak włączyć pola dodatkowe?

Do tej operacji potrzebujesz uprawnień administratora.

1. Przejdź do Ustawień konta > Formularze a następnie wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.

2. Możesz dodać nową sekcję, w której stworzysz dodatkowe pole lub też wybrać opcję Dodaj pole w jednej z istniejących już sekcji.

3. Wyświetli się okno dodawania nowego pola. Wpisz jego nazwę, a następnie wybierz typ pola i sekcję formularza, w której pole ma się wyświetlić. Opcjonalnie możesz dodać opis pola.

4. Po włączeniu opcji Widoczność i edycja pola zależne od roli ustalisz, którzy użytkownicy będą mogli widzieć i edytować dane w tym polu.

5. W sekcji Dodatkowe możesz określić dodatkowe parametry dla nowego pola.

 • Włączenie opcji Pole wymagane spowoduje, że bez uzupełnienia tego pola użytkownik nie będzie mógł zapisać formularza kontaktu lub szansy.

 • Tworząc nowe pole w formularzu dla szansy sprzedaży, możesz oznaczyć Pole wymagane do zmiany statusu szansy na “wygraną”. Tym sposobem wymusisz na handlowcach dodawanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

 • Dzięki funkcji Pole unikalne unikniesz sytuacji, w której pole tego typu zawiera identyczne wartości dla różnych obiektów. Pole unikalne jest dostępne dla pól o trzech typach: pole tekstowe, duże pole tekstowe oraz dane liczbowe.

 • Jeśli zaznaczysz Pole na pełną szerokość okna, długość nowego pola będzie odpowiadała szerokości formularza.

 • Po włączeniu opcji Pole widoczne od nowej linii nowe pole zostanie umieszczone w nowej linii formularza.

 • Możesz także zaznaczyć opcję Wyróżnione. Dzięki niej nie będzie konieczne rozwijanie obszaru na profilu, by zobaczyć pole.

6. Na koniec kliknij Dodaj, aby zapisać nowe pole.

Nowe pole wraz z jego właściwościami zostanie globalnie narzucone wszystkim użytkownikom, którzy będą uzupełniali formularz Osoby, Firmy, czy np. szansy sprzedaży.

Edycja pola formularza

Aby edytować pola formularzy:

 1. Przejdź do Ustawień konta > Formularze, następnie wybierz kategorię, w której chcesz edytować pole dodatkowe.

 2. Naciśnij na ikonę edycji przy polu, które chcesz zmienić.

 3. Wprowadź wybrane zmiany, a następnie kliknij Zapisz.

Grupowanie listy opcji

Jeżeli chcesz efektywnie korzystać z listy opcji (pojedynczego lub wielokrotnego wyboru), możesz podzielić opcje na poszczególne grupy. Funkcja jest przydatna, gdy masz dużo możliwości wyboru (np. lista oddziałów klienta).
Aby grupować listę opcji wyboru:

 1. Przejdź do Ustawień konta > Formularze, następnie wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole,

 2. Wybierz Dodaj nowe pole.

 3. Wybierz typ lista opcji (wybór wielu lub jednej).

 4. W formularzu dodawania lub edycji listy opcji dodaj nową grupę i uporządkuj dane.

 5. Następnie stwórz opcje wyboru i przyporządkuj je odpowiednim grupom.

Grupa będzie wyświetlać się w wybranych formularzach i ułatwi zaznaczanie opcji.

Wykorzystanie pól dodatkowych w segmentacji

Pola dodatkowe można wykorzystać jako kolejne parametry automatycznej segmentacji osób i firm. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie pól liczbowych oraz list wyboru – nie ma możliwości takiego wykorzystania pól opisowych i dat. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Jak korzystać z segmentacji.

Warto wiedzieć:

 • Pola domyślne w Livespace (na przykład imię i nazwisko osoby) są zablokowane i nie można ich usunąć ani zmienić ich położenia.

 • Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub szansy sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.

 • Za pomocą pól możesz tworzyć „ankiety” z różnymi danymi na temat klienta, czyli grupować różne pola dodatkowe w sekcje, na przykład takie jak „potrzeby klienta” – handlowiec może tam po kolei wypełnić pola związane z tym, jakie dany klient ma problemy i czego potrzebuje.

 • Oprócz dodawania pól, możesz także dodawać nowe sekcje w formularzu i zarządzać ich kolejnością.

Czytaj też:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?