Koszty i zysk
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace CRM możliwe jest nie tylko analizowanie prognozowanych i zrealizowanych wartości produktów, ale również analiza kosztów i zysku związanego z daną szansą sprzedaży. W tym celu należy uruchomić w Livespace obsługę kosztów.

W tym artykule opisaliśmy:


Uruchomienie obsługi kosztów w Livespace CRM

Jeśli chcesz mieć możliwość wprowadzania informacji o kosztach do Livespace:

 1. Jako administrator przejdź do Ustawień konta.

 2. Z menu po lewej wybierz Szanse sprzedaży.

 3. W zakładce Ogólne, wybierz opcję Włącz możliwość dodawania kosztów w szansach sprzedaży.

Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii kosztów

Aby dodać, edytować, lub usunąć kategorię kosztów:

 1. Przejdź do Ustawień konta będąc zalogowanym jako administrator.

 2. Z menu po lewej wybierz Szanse sprzedaży.

 3. Przejdź do zakładki Koszty.

 4. Istniejące kategorie kosztów możesz usunąć krzyżykiem, lub edytować, naciskając na ikonę notatnika.

 5. Nową kategorię kosztów możesz dodać naciskając na przycisk Dodaj kategorię.

 6. Koszty mogą być także grupowane, tak samo jak produkty. Wystarczy, że dodasz grupę kategorii kosztów.

Po dodaniu grupy, pojawi się ona na liście wraz z kategoriami kosztów. Aby dodać kategorię kosztu do wybranej grupy, naciśnij na ikonę notatnika przy kategorii kosztu i w nowym oknie wybierz grupę.

Prezentacja kosztów na profilu szansy sprzedaży

Po aktywowaniu obsługi kosztów, na profilu sprzedaży widoczne będą trzy zakładki.

Produkty – produkty lub usługi dodane do tej szansy sprzedaży.

Koszty – z możliwością podziału na prognozowane i zrealizowane

Zysk – wynikający z różnicy między wartościami produktów a kosztów (może być prognozowany i zrealizowany).

Wprowadzanie kosztów do szansy sprzedaży

Dodawanie kosztów do szansy sprzedaży odbywa się analogicznie jak dodawanie produktów:

 1. Na profilu szansy sprzedaży przejdź do zakładki Koszty w obszarze produktów, kosztów i zysku znajdującym się po prawej stronie pod statusem szansy sprzedaży.

 2. Naciśnij na Dodaj.

 3. W nowym okienku naciśnij na pole Dodaj koszt, by wybrać koszt z listy lub go wyszukać.

 4. Wybierz koszt lub wpisz słowo kluczowe.

 5. Naciśnij na Dodaj, aby zapisać koszt na profilu szansy sprzedaży.

 6. Koszt pojawi się obszarze produktów, kosztów i zysku po prawej stronie profilu.

Warto wiedzieć:

 • Uruchomienie kosztów pokaże je również w zakładce Finanse. Więcej na temat działania zakładki dowiesz się z sekcji Finanse.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?