Wszystkie kolekcje
Zarządzanie danymi
Widoczność kontaktów i szans sprzedaży
Widoczność kontaktów i szans sprzedaży

W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Możemy wybrać jeden z trzech wariantów widoczności obiektów:

  • publiczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach, ma dostęp do jego profilu oraz wszystkich informacji,

  • niepubliczny – każdy użytkownik widzi obiekt na listach dla użytkownika z podstawowym zakresem informacji, ale nie ma dostępu do profilu i szczegółowych informacji o obiekcie. Pełny dostęp do profilu ma tylko Opiekun i zaproszeni użytkownicy.

  • ukryty –nikt poza Opiekunem i zaproszonymi użytkownikami nie widzi obiektu na listach i nie ma dostępu do jego profilu.

Administrator może zadecydować z jaką widocznością będzie można dodawać kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

W tym artykule opisaliśmy:


Ustawienia widoczności

Aby zdecydować o ustawieniu widoczności obiektów, należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Widoczność > Kontakty:

W tym miejscu można włączyć możliwość dodawania kontaktów z określoną widocznością oraz zadecydować, która opcja będzie domyślną przy tworzeniu nowego obiektu.

Analogicznie, podobne ustawienia można wprowadzić dla szans sprzedaży oraz przestrzeni, przechodząc do odpowiednich zakładek.

Rozszerzanie widoczności dla innych użytkowników

Jeśli chcemy rozszerzyć uprawnienia dla innych użytkowników, możemy ich zaprosić jako Uczestników do kontaktu, szansy sprzedaży lub przestrzeni. Aby zdefiniować uprawnienia dla roli Uczestnika należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika.

W kolejnym kroku należy zdefiniować jaki zakres uprawnień ma mieć Uczestnik, oddzielnie dla osoby, firmy, szansy sprzedaży oraz przestrzeni.

Manager zespołu ma dostęp do kontaktów, szans sprzedaży oraz przestrzeni, których opiekunem jest użytkownik z jego zespołu. Nie ma zatem konieczności dodatkowego zapraszania go do tych obiektów.

Domyślnie zaproszeni Uczestnicy

Aby uniknąć konieczności każdorazowego zapraszania innych użytkowników jako Uczestników, istnieje możliwość zdefiniowania użytkowników domyślnie zaproszonych. Dzięki temu, przy dodawaniu nowego kontaktu lub szansy sprzedaży, wartość w polu Uczestnik zostanie automatycznie uzupełniona. Aby zdefiniować domyślnie zaproszonych użytkowników należy przejść do Ustawień konta > Uprawnienia > Dostępy i wybrać opcję Edytuj przy roli Uczestnika, a następnie wybrać odpowiednich użytkowników w polu Domyślnie zaproszony, oddzielnie do osoby, firmy oraz szansy sprzedaży. Istnieje możliwość wyboru jednego użytkownika, kilku użytkowników niezależnie od zespołu, do którego należą oraz całych zespołów.

Przydzielanie dostępu do pojedynczego obiektu

Jeśli chcemy przydzielić dostęp określonym użytkownikom do pojedynczego kontaktu lub szansy sprzedaży, możemy to zrobić w szybki sposób przechodząc do profilu kontaktu lub szansy sprzedaży i wybierając opcję Edytuj, która znajduje się w sekcji informacyjnej po lewej stronie profilu. W kolejnym kroku należy wybrać odpowiednich użytkowników w polu Uczestnik.

Przydzielanie dostępu do wielu obiektów jednocześnie

Aby zmienić Uczestnika w wielu kontaktach lub szansach sprzedaży jednocześnie należy:

  1. Przejść do zakładki Kontakty lub Szanse sprzedaży,

  2. wybrać opcję Operacje na liście,

  3. zaznaczyć elementy, dla których chcemy zmienić Uczestnika,

  4. wybrać opcję Zmień użytkownika,

  5. z rozwijanej listy wybrać rolę Uczestnika oraz użytkowników, którym chcemy ją przydzielić.

Zobacz także:


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?